انیمیشن دو نفر بر فراز یک منبر

پویا نمایی “ دو نفر در فراز یک منبر” سرگذشت تعدادی نوجوان از دو محله ی نزدیک به هم قصد دارند مراسم نمادین غدیر را در محله ی خودشان اجرا کنند. اما مسجد محل برای انجام این کار فقط قادر است یکی از گروه ها را تجهیز کند و از آنها می خواهد تا با هم و در یک محل مراسم را اجرا کنند. نوجوانان هر دو محل سعی دارند دیگری را متقاعد کنند که به محل آنها بیایند ولی…